Regulations

Regulamin strony internetowej http://www.kennedymachines.com

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem http://www.kennedymachines.com zwaną dalej Stroną

1.2. Strona http://www.kennedymachines.com (z wyłączeniem stron, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez P.P.H.U. mLuksus Marcin Michalski z siedzibą w Kałdunach, numer 11C, 97-400 Bełchatów, NIP: 7691753213 zwane dalej Operatorem lub Sprzedającym

1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do osób fizycznych i prawnych korzystających ze strony internetowej http://www.kennedymachines.com , zwanych dalej Użytkownikami lub Kupującymi.

1.4. Użytkownicy mogą korzystać ze strony http://www.kennedymachines.com w celu zapoznawania się z ofertami sprzedaży nowych i używanych przedmiotów, jak również do składania ofert ich kupna

1.5. Wszystkie informacje zamieszczone na stronie internetowej http://www.kennedymachines.com mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 kodeksu cywilnego, innych właściwych przepisów prawnych, ani też nie stanowią żadnej innej formy zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności aukcji lub przetargu. Jedyną formą sprzedaży stosowaną w tym przypadku przez Operatora w odniesieniu do zbycia powyższych przedmiotów jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy stronami co najmniej w zwykłej formie pisemnej pod rygorem nieważności. Operator strony zastrzega sobie prawo do modyfikacji oraz usunięcia ogłoszeń w każdym czasie bez podawania przyczyny. Dostępność prezentowanych przedmiotów może ulec zmianie. W celu potwierdzenia aktualności ogłoszenia należy skontaktować się ze Sprzedającym.

1.6. Do korzystania ze strony niezbędne są:

a) dostęp do Internetu

b) dostęp do jednej z powszechnie używanych w Polsce przeglądarek internetowych

1.7. Korzystanie ze strony http://www.kennedymachines.com nie wymaga rejestracji.

1.8. Operator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, który każdorazowo publikowany jest na stronie internetowej pod adresem http://www.kennedymachines.com2. Polityka prywatności

2.1. Szczegóły dotyczące polityki prywatności zostały zawarte w zakładce polityka prywatności, znajdującej się na stronie głównej pod adresem http://www.kennedymachines.com

 

3. Zawarcie transakcji

3.1. Ceny podane przy każdym z ogłoszeń są:

a) cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.

b) cenami brutto, w przypadku sprzedaży przedmiotów podmiotom zarejestrowanym poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3.2. Na stronie http://www.kennedymachines.com prezentowane są przedmioty będące własnością operatora, jak również innych podmiotów, które mogą zostać nabyte przez użytkowników.

3.3. W celu nabycia pożądanego przedmiotu należy skontaktować się z pracownikiem operatora w celu potwierdzenia dostępności przedmiotu, oraz ostatecznej ceny przedmiotu.

3.4 Publikowane na stronie http://www.kennedymachines.com zdjęcia i opisy mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią elementu oznaczenia lub technicznego opisu ruchomości. Jedynym źródłem informacji o stanie ruchomości, jego oznaczeniu i opisie jest osobista, naoczna weryfikacja przez kupującego w miejscu jego przechowywania. Operator nie bierze odpowiedzialności za wnioski wyciągnięte przez kupujących na podstawie opublikowanych materiałów poglądowych, odmienne od stanu faktycznego ruchomości, oraz ewentualne błędy zawarte w opisie oferowanych przedmiotów. W związku z tym, nie mogą być one podstawą żadnych roszczeń kupujących z tego tytułu wobec operatora, w tym w szczególności nie daje mu prawa odstąpienia od umowy czy żądania obniżenia ceny.

3.5. Użytkownik zainteresowany kupnem przedmiotu zobowiązany jest zapoznać się z aktualnym stanem technicznym pożądanego przedmiotu. Poprzez złożenie oferty zakupu kupujący oświadcza wobec sprzedawcy, że akceptuje bez zastrzeżeń stan techniczny sprzętu oraz kompletność jego wyposażenia.

3.6. Przedmioty oferowane na stronie http://www.kennedymachines.com nie są objęte gwarancją, ani nie jest na nie udzielana gwarancja sprzedawcy, chyba że ustalono inaczej. Rękojmia z tytułu wad przedmiotu, zostaje wyłączona.

3.7. Nabycie każdego przedmiotu potwierdzone jest fakturą, oraz umową kupna – sprzedaży.

3.8. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od podpisania umowy i otrzymania faktury na wskazany w powiadomieniu przesyłanym drogą elektroniczną rachunek sprzedającego, chyba że ustalono inaczej.

3.9. W przypadku braku zapłaty ceny nabycia na wskazany rachunek w w/w określonym terminie, sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży i skierować przedmiot do ponownej sprzedaży.

3.10. Warunkiem przeniesienia prawa własności przedmiotu ze sprzedającego na kupującego, jest wpływ środków pieniężnych równych cenie nabycia na rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego. Sprzedający zastrzega, że prawo własności przedmiotu przechodzi na nabywcę dopiero po zapłacie pełnej ceny nabycia.

3.11. Jeśli przedmiotem transakcji był pojazd lub maszyna budowlana, warunkiem wydania przedmiotu aukcji jest podpisanie przez kupującego będącego nabywcą, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia OC dotyczącej tego pojazdu. Oświadczenie to zostanie złożone w imieniu kupującego przez sprzedającego u właściwego ubezpieczyciela.

3.12. Od momentu dokonania zapłaty ceny za nabyty przedmiot, przestaje działać ochrona ubezpieczeniowa, a odpowiedzialność za składowane przedmioty ponosi ich nabywca.

3.13. W przypadku odbioru osobistego nabywca dokonuje odbioru nabytej ruchomości po uzyskaniu pocztą elektroniczną zawiadomienia o możliwości jej odbioru. Odbiór ruchomości powinien nastąpić w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili otrzymania wiadomości o możliwości odbioru. W przypadku nie odebrania wylicytowanej ruchomości w ww. terminie sprzedający może obciążyć nabywcę kosztami parkowania/przechowania ruchomości. W takim przypadku sprzedający może również odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 7 dni od zawiadomienia nabywcy o możliwości odbioru ruchomości.

3.14. W przypadku wyrażenia przez kupującego chęci dostarczenia ruchomości pod wskazany adres przez sprzedającego, kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z transportu tego przedmiotu, jak również zapewnić jego rozładunek w miejscu docelowym, oraz niezbędny do tego rozładunku sprzęt taki jak, np. dźwig, wózek widłowy itp. W takim przypadku czas dostarczenia nabytego przez kupującego przedmiotu jest ustalany indywidualnie, nie może jednak przekroczyć 28 dni kalendarzowych od dnia otrzymania płatności za przedmiot oraz jego transport.

3.15. Załadunek oraz wyprowadzenie z parkingu bądź magazynu nabytej ruchomości leży po stronie nabywcy i jest dokonywane na jego koszt i ryzyko. Sprzedający może nieodpłatnie dokonać załadunku odbieranej nieruchomości na ryzyko nabywcy, po uprzednim uzgodnieniu, chyba, że nabywca dokonał próby odbioru sprzętu niewłaściwym środkiem transportu.4. Postanowienia końcowe

4.1. Użytkownik dokonujący zakupu przedmiotu akceptuje postanowienia powyższego regulaminu, a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji transakcji. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ponadto może żądać ich uaktualnienia, sprostowania oraz usunięcia.

4.2. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Strony, zmiany nazwy, domeny oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Stroną.

4.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.

4.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.